Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-151-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 29-Jul-2015
Data e skadimit: 13-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me pajisje mjekësore për nevojat e QKMF-së dhe QMF-ve
Nr. 15 151 121 Njoftim per Kontrat.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka medicinske opreme za potrebe KCPM i CPM u Prisrini.
15 151 121 Snabdevanje medicinskom opremom.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X