Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-176-5-3-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 31-Jul-2015
Data e skadimit: 11-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Punet shtesë per zgjerimin e ndriçimit publik
Njoftim per dhenie shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dodatni poslovi za prosirenje javne rasvete
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: