Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-137-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 10-Aug-2015
Data e skadimit: 14-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Punimet e elaboratit gjeomekanik te Nasa Petrol – Prishtinë
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Geo razraditi radove na Nasa Petrol - Priština
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: