Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-161-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 20-Aug-2015
Data e skadimit: 24-Aug-2015
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe mbushja e aparateve kundër zjarrit
Njoftim per dhenje te kontrates shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisiranje i punjenje aparata za gašenje požara
Njoftim per dhenje te kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: