Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-185-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 31-Aug-2015
Data e skadimit: 02-Sep-2015
Titulli i shpalljes: “Rkonstruimet dhe renovimet ne ish objektin e Gjykates se Apelit per nevojat e Drejtoratit te Inspekcionit”
Njoftim per dhenje te kontrates shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Rekonstrukcija i adaptacija bivšeg zgrade Apelacionog suda za potrebe Direkcije za Inspekcije“
Njoftim per dhenje te kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: