Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-200-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 01-Sep-2015
Data e skadimit: 11-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Furnizim me aparate klimatizues për nevojat e QKMF-së
Njoftim per anulim shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa klima za potrebe GCPM
Njoftim per anulim serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: