Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-164-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 04-Sep-2015
Data e skadimit: 15-Sep-2015
Titulli i shpalljes: “Ndertimi i rrugës nga Flotacioni-lagja Vakovc(Marevc)”
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: ”Construction of road from the mine –quarter Vakovc(Marevc)”
Njoftim per dhenje anglisht.docx
Titula Nabavke: „Izgradnja puta od Vakovc mina naselja (Marevc)“
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: