Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-169-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 18-Sep-2015
Data e skadimit: 29-Sep-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: Road construction Barileve-Besi
CONTRACT AWARD NOTICE.docx
Titula Nabavke: Izgradnja puta Barileve - Besi
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: