Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-217-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 18-Sep-2015
Data e skadimit: 09-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi I disa rrugëve në lagjen e Kolovicës
B 54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara-.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja nekoliko puteva u naselju Kolovice
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje-.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: