Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-224-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 23-Sep-2015
Data e skadimit: 24-Sep-2015
Titulli i shpalljes: ““Organizimi i festivalit Teatri i Kukllave”
Njoftim per dhanje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Organizacija lutkarsko pozorišni festival "
Njoftim per dhanje serb.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: