Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-244-5-2-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 08-Oct-2015
Data e skadimit: 19-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Ndertimi i kanalizimit fekal në fshatrat Llumnic,Barilev-punë shtesë
Njoftim per dhenje te kontrates shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja kanalizacionog sistema u selima Llumnica , Barileva - dodatni rad
Njoftim per dhenje te kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: