Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-067-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 29-Oct-2015
Data e skadimit: 09-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Punimi,furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark,rrethojave për mbrojtjen e gjelbërimit dhe shtyllave automatike Lloto II -RITNDER
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izrada,snabdevanje i montiranje antiparking stubova,ograda za ocuvanje zelenila i automatskih stubova Lloto II
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA np.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: