Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-260-5-2-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 30-Oct-2015
Data e skadimit: 10-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës lokale në lagjen Sylaj Busi,fshati Mramor”-punë shtesë
njoftim per dhenje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja lokalnog puta u naselju Busi Sila , selo Mramor "ekstra - rad
njoftim per dhnje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: