Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-225-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 90000000-7
Data e publikimit: 05-Nov-2015
Data e skadimit: 16-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit
Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit.docx
Notice Title: Winter maintenance of roads and sidewalks of the city
Winter maintenance of roads and sidewalks of the city.docx
Titula Nabavke: Zimsko odrzavanje puteva i trotoara grada
Zimsko odrzavanje puteva i trotoara grada.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: