Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-255-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 10-Nov-2015
Data e skadimit: 16-Nov-2015
Titulli i shpalljes: ”Furnizimi dhe montimi i gypave të ujësjellsit dhe paisjeve fazonike për rrugën Preandori Justinjan përball katedrales -Prishtinë
NJOFTIM Pà R DHa NIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i montaža cevi , vodovod i kanalizaciju armature za drumski oprema Preandori katedrale Justinijana suoceni -Priština
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: