Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-270-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 20-Nov-2015
Data e skadimit: 30-Nov-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi dhe montimi i materialit për ndertimin e kanalit kabllor dhe zhvendosja e kabllove 0.4kV dhe 10kV në rrugen Naser Hajrizi “
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i ugradnja materijala za izgradnju kablovskog kanala i raseljavanja 0,4 kV i 10 kV kablova u Naser Street Hajziri
OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: