Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-219-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 24-Nov-2015
Data e skadimit: 05-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i pjerrinave ne qytetin e Prishtinës
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja rampi u gradu Prištini
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: