Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-226-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 25-Nov-2015
Data e skadimit: 27-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me paisje dhe materiale per mirmabjatje te Objekteve Komunale
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Isporuka opreme i materijala za održavanje opštinskih zgrada
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: