Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-261-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 14-Dec-2015
Data e skadimit: 25-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Riparimi dhe renovimi i objekteve të brigadës profesioanle te zjarrëfikjes
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Popravka i renoviranje objekata vatrogasne brigade profesioanle
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: