Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-236-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 17-Dec-2015
Data e skadimit: 29-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i Urave ne pjesën Perëndimore te Unazës Qendrore- Prishtinë
Njoftim per dhenje te kontrates shqip.docx
Notice Title: Building bridges in the western part of the Central-Pristina Ring
Njoftim per dhenje te kontrates anglisht.docx
Titula Nabavke: Izgradnja mosta u zapadnom delu Centralne -Priština Ring
Njoftim per dhenje te kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: