Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-272-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 17-Dec-2015
Data e skadimit: 21-Dec-2015
Titulli i shpalljes: “Kyqja e Objektit të Inspeksionit në Rrjetë të Kanalizimit ekzistues”
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ukljucivanje inspekcije objekta na postojec´e kanalizacione mreže
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: