Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-286-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 08-Jan-2016
Data e skadimit: 19-Jan-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi i dyerve te drurit te dhomave te mesimit ne objektin e adaptuar te Sh. se Muzikes ne A.Sokoli
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i ugradnja drvenih vrata ucionice u samom objektu prilagoditi . of Music u A.Sokoli
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: