Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-007-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 03-Feb-2016
Data e skadimit: 08-Feb-2016
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe mirëmbajtja e gjeneratorëve ne shkolla dhe ne Institucionet tjera komunale
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisiranje i održavanje generatora u školama i drugim opštinskim institucijama
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: