Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-243-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 16-Feb-2016
Data e skadimit: 26-Feb-2016
Titulli i shpalljes: “Rrënimi, largimi i objekteve pasive, transportimi i tyre në vendin adekuat dhe intervenimet emergjente “
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Rušenje , uklanjanje objekata , opreme , prevoz , njihovo odgovarajuc´e mesto i hitne intervencije
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: