Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-009-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 25-Feb-2016
Data e skadimit: 03-Mar-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi dhe montimi i Dyerve automatike në hyrje dhe disa punime tjera në objektin e Komunës”
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Nabavka i ugradnja automatskih vrata na ulazu i nekoliko drugih radova u zgradi opštine "
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: