Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-019-1-2-5
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 25-Feb-2016
Data e skadimit: 07-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Furnizim dhe instalim i kamerave ne shkolla të Komunës së Prishtinës
Njoftim per dhenje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i ugradnja kamera u školama u opštini Priština
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: