Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-034-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 09-Mar-2016
Data e skadimit: 31-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënsëve dhe arsimtarëve në vijat rurale Ballaban Prishtinë
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Transport ucenika snažno i nastavnika u seoskim linijama Balaban Prištine
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: