Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-042-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 16-Mar-2016
Data e skadimit: 08-Apr-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me gypa dhe ekstrat (Shkuma)”
B05 Njoftim per Kontrate furnizim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Nabavka cevi i dodataka ( pena ) "
B05 Obavestenje o Ugovoru furnizim.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: