Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-016-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 17-Mar-2016
Data e skadimit: 28-Mar-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me material higjenik i Institucioneve Arsimore “
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3).docx
Notice Title: The supply of educational institutions with hygienic material "
B08 Contract Award Notice.docx
Titula Nabavke: “" Snabdevanje obrazovnih institucija sa higijenskim materijalom "
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: