Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-013-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 21-Mar-2016
Data e skadimit: 31-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me material didaktik dhe material shpenzues për zyre në shkollat e Prishtinës
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka didaktickog materijala i potrošnog materijala za kancelariju u Prištini školama
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: