Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-053-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 01-Apr-2016
Data e skadimit: 22-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Inçizime gjeodezike për Planet Rregulluese të hollësishme
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: Geodetic recordings for detailed regulatory plans
B05 Contract Notice.docx
Titula Nabavke: Geodetske snimke za detaljne regulacionim planovima
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: