Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-056-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 04-Apr-2016
Data e skadimit: 26-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Inçizime gjeodezike për Hartën Zonale të Komunës së Prishtinës.
B05 Njoftim per Kontrate (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Geodetska snimanja za zonsku kartu Opstine Pristina
B05 Obavestenje o Ugovoru (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: