Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-017-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 05-Apr-2016
Data e skadimit: 16-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me automjete të udhëtarëve përmes Lizingut
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: The supply of passenger vehicles through leasing
B08 Contract Award Notice.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje putnickih vozila na lizing
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: