Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-039-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Apr-2016
Data e skadimit: 21-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Furnizim me mobilje për qendrën e biznesit
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka namještaja za poslovni centar
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: