Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-052-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442110-1
Data e publikimit: 14-Apr-2016
Data e skadimit: 09-May-2016
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e Kulmeve të disa Shkollave”
B05 Njoftim per Kontrat 22.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Rekonstrukcija i održavanje krovova nekih škola "
B05 Obavestenje o Ugovoru 22.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: