Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-049-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 20-Apr-2016
Data e skadimit: 29-Apr-2016
Titulli i shpalljes: “Furnzimi me 10(dhjete ) aparate automatike per nxjerrjen e dokumenteve te gjendjes civile E-KIOSK-nepermes lizingut”
B54 NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Dostaviti deset ( 10) automatski aparat za izdavanje licnih dokumenata putem E - KIOSK – zakup”
B54 OBAVEŠTENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X