Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-030-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 25-Apr-2016
Data e skadimit: 06-May-2016
Titulli i shpalljes: Implementimi i sistemit të menagjimit elektronik të automjeteve me paisjet GPS
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Implementacija elektronskog sistema za upravljanje vozila sa GPS uredajima
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: