Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-046-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 26-Apr-2016
Data e skadimit: 06-May-2016
Titulli i shpalljes: Pastrimi i tepihëve të institucioneve parashkollore
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Pranje tepiha predskolskih institucija
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: