Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-060-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 29-Apr-2016
Data e skadimit: 09-May-2016
Titulli i shpalljes: Promovimi i Qendrës së Karrierës dhe shkollave profesionale në panairin e edukimit
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Promocija centra za karijeru strucnih skola u sajam obrazovanja
B08 Obavestenje o dodeli ugovora (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: