Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-076-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 12-May-2016
Data e skadimit: 19-May-2016
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënsëve dhe arsimtarëve
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dostava i nastavnici studenata razvijene
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: