Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-236-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 13-May-2016
Data e skadimit: 24-May-2016
Titulli i shpalljes: “Ndertimi i urave ne pjesën Perendimore te Unazes Qendrore-Prishtine”
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: “Construction of bridges in the western part of the Central Ring Prishtina”
B08 Contract Award Notice.docx
Titula Nabavke: „Izgradnja mostova u zapadnom delu Centralne Ring Prištini“
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: