Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-054-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 16-May-2016
Data e skadimit: 27-May-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me softver per menaxhimin e integruar te sistemit te prokurimit.
Nr. 616 16 054 121 Furnizimi me softver per menaxhimin e integruar te sistemit te prokurimit..docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka softvera za integrisano upravljanje sistemom nabavke
Nr. 616 16 054 121 Nabavka softvera za integrisano upravljanje sistemom nabavke.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: