Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-084-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 16-May-2016
Data e skadimit: 10-Jun-2016
Titulli i shpalljes: “Rikonstruimi dhe Gelqerosja e Shkollave të Prishtinës"
B05 Njoftim per Kontrat 22.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Škole Rekonstrukcija i slika iz Prištine"
B05 Obavestenje o Ugovoru 22.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: