Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-222-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 90000000-7
Data e publikimit: 17-May-2016
Data e skadimit: 27-May-2016
Titulli i shpalljes: Sigurimi fizik i objekteve të Kujdesit Primar Shëndetësor në Prishtinë
B10.docx
Notice Title: Physical insurance of primary health of facilities of Prishtina
B10 Cancellation Notice for the procurement activity.docx
Titula Nabavke: Fizicko obezbedjenje objekata Primarne Zdravstvene Zastite u Pristinu
B10 Obaveštenje o Otkazivanju za aktivnost nabavke.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: