Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-018-2-2-2
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 90000000-7
Data e publikimit: 18-May-2016
Data e skadimit: 29-May-2016
Titulli i shpalljes: “Pergatitja dhe zhvillimi i fushatës se vetëdijesimit ,informimit dhe edukimit ne fushën e ndarjes se mbeturinave ne burim”
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Priprema i razvoj svesti kampanje ,informisanje i obrazovanje u oblasti separacije otpada na izvoru “
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: