Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-053-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 20-May-2016
Data e skadimit: 02-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Inçizime gjeodezike për Planet Rregulluese të hollësishme
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: Geodetic recordings for detailed regulatory plans
B08 Contract Award Notice.docx
Titula Nabavke: Geodetske snimke za detaljne regulacionim planovima
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: