Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-044-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 23-May-2016
Data e skadimit: 03-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i kanalizimit fekal në Bardhosh, disa lagje në Barilevë dhe lagjen e V-të Prugovcit
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: Construction of sewage system in Bardhosh, some neighborhoods in Barilevë and neighborhood V Prugovcit
B08 Contract Award Notice.docx
Titula Nabavke: Izgradnja kanalizacije u Devet Jugovic´a , neki kvartovi u Barileve i susedstvo v Prugovcit
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: