Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-092-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-May-2016
Data e skadimit: 15-Jun-2016
Titulli i shpalljes: “Sanimi i gropave dhe deformimeve te shtresave te asfaltit ne rrugët dhe trotuaret ne Komunen e Prishtines per vitin 2016”
B05 Njoftim per Kontrate Kornize .docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Restauracija rupa i deformacija asfaltnih slojeva na ulicama i trotoarima u Opštini Priština za 2016.”
B05 Obavestenje o Ugovoru Okvirni.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: