Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-091-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 24-May-2016
Data e skadimit: 15-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Instalimi i ngrohjes qendrore ne shkolla te fshatrave
B05 Njoftim per Kontrate (12).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Instalacija centralnog grejanja u školama u selima
B05 Obavestenje o Ugovoru (3).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: