Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-058-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 25-May-2016
Data e skadimit: 05-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me uniforma- veshmbathje për punëtorët administrativ të Komunës dhe për punëtoret e kuzhinës
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (10).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka uniformi i odece za radnike Opstinske administracije i za radnike kuhinja
B08 Obavestenje o dodeli ugovora (4).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: